Painting
Art

จิตรกรรมคืออะไร ?

ผลงานที่ถูกถ่ายทอดออกมาด้วยลักษณะของการขีดเขียน การวาด และระบายสี เพื่อให้เกิดผลงาน 2 มิติ ไม่มีความลึกหรือความหนา แต่สามารถลวงตาให้มองเห็นว่าเป็นภาพ 3 มิติได้ ซึ่งภาพเหล่านี้ถูกเรียกอย่างเป็นทางการว่า “จิตรกรรม” และผู้รังสรรค์งานจิตรกรรมจะถูกเรียกว่า “จิตรกร”

งานจิตรกรรมถือได้ว่าเป็นงานที่มีมาตั้งแต่โบราณ เริ่มต้นตั้งแต่มนุษย์ยุคหินที่เริ่มมีการขีดเขียนฝาผนัง วาดรูปบนฝาผนังรวมทั้งบนภาชนะ จนเป็นรากฐานและพัฒนามาเป็นจิตรกรรมในปัจจุบัน

โดยองค์ประกอบที่สำคัญของงานจิตรกรรมนั้นประกอบด้วย 1. ผู้สร้างงานศิลป์ นั่นก็คือ จิตรกร 2. วัสดุที่ใช้รองรับการวาด เช่น ฝาผนัง กระดาษ แผ่นผ้าใบ 3. ดินสอ ปากกา สีหรือสิ่งของที่ใช้ขีดเขียนและถ่ายทอดเนื้องานลงบนวัสดุรองรับการวาด โดยถ้าหากงานจิตรกรรมขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งใน 3 ข้อ นี้ไป เราก็จะไม่สามารถรังสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่ดีได้

นอกจากนี้งานจิตรกรรมยังถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

การวาดเส้น

เป็นการวาดโดยใช้ปากกา ดินสอ ขีดเขียนลงบนแผ่นวัสดุที่รองรับการขีดเขียน โดยการวาดเส้นนั้นก็คือ การวาดเส้นไม่ว่าจะเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่ และไม่จำเป็นจะต้องมีสีเดียว เป็นงานที่มีความสำคัญเพราะเป็นพื้นฐานของงานศิลปะแทบทุกชนิดเนื่องจากผู้ที่จะฝึกฝนงานศิลปะทุกคนล้วนแต่ต้องฝึกหัดการวาดเส้นทั้งสิ้น

การระบายสี

เป็นการวาดโดยใช้พู่กันและแปรงขนาดต่างๆ หรือวัสดุอื่นๆ ก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ โดยเป็นการนำวัสดุที่กล่าวมามาระบายให้เกิดเป็นภาพระบายสี ซึ่งการระบายสีจะต้องมีการควบคุมการใช้แปรง พู่กัน ต่างๆ มากกว่าการวาดเส้น และนอกจากนี้ผลงานระบายสีจะดูเป็นผลงานที่สมจริงมากกว่าการวาดเส้นอย่างแน่นอน

ลักษณะของงานจิตรกรรมจะถูกแบ่งได้เป็นหลายประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

  • ภาพหุ่นนิ่ง เป็นภาพที่วาดเกี่ยวกับสิ่งของ วัสดุ เครื่องใช้ ต่างๆ เป็นสิ่งของที่ไม่การเคลื่อนไหว หยุดนิ่งอยู่กับที่
  • ภาพคนทั่วไป ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การวาดภาพคน ที่เน้นอิริยาบถของมนุษย์ กับการวาดภาพคนเหมือนที่เน้นการวาดความเหมือนของใบหน้า
  • ภาพสัตว์ เน้นการวาดแสดงอิริยาบถของสัตว์เป็นสำคัญ
  •  ภาพทิวทัศน์ เป็นการแสดงความงามของธรรมชาติหรือความประทับใจของผู้วาดในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • ภาพประกอบเรื่อง ภาพเขียนที่เขียนเพื่อบอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รับรู้ เช่น การถ่ายทอดเรื่องราวในพระคัมภีร์ไบเบิล หรือจะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวทศชาติชาดก
  • ภาพองค์ประกอบ เป็นภาพแสดงองค์ประกอบของศิลปะ มักจะไม่เน้นเนื้อหาเรื่องราวของภาพ
  • ภาพลวดลายตกแต่ง ภาพลวดลายที่สร้างขึ้นเพื่อประดับอาคารหรือสถานที่ต่างๆ ให้สวยงามมากขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.